Człowiek – najlepsza inwestycja
Aktualnie oglądasz:   Projekty
 Projekty realizowane w woj. lubuskim

Projekt „Wykwalifikowany pracownik atutem dobrej firmy” realizowany jest w województwie lubuskim przez COSINUS Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem głównym projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych w zakresie specjalistycznej obsługi programów komputerowych przez pracujące osoby dorosłe (pow. 18 roku życia oraz z wyłączeniem os. fiz. prowadzących dział. gosp.) o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach z terenu woj. lubuskiego, zgłaszających chęć udziału w kursie poza godzinami pracy, w okresie 19 miesięcy.

Warunki jakie musi spełniać uczestnik projektu.

Do uczestnictwa w kursach zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

  • osoba pracująca na terenie województwa lubuskiego,
  • osoba zameldowana (na stałe lub czasowo) na terenie województwa lubuskiego,
  • osoba dorosła powyżej 18 roku życia, a do 64 lat,
  • osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, z własnej inicjatywy poza miejscem i godzinami pracy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie,
  • osoba posiadająca minimum wykształcenie średnie.

Szczególnie premiowanymi grupami są:

  • osoby 45+,
  • os. do 24 roku życia włącznie,
  • os. z terenów wiejskich, gmin miejsko-wiejskich, miast do 25 tys. ,
  • kobiety.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a każdy jego uczestnik, w ramach zajęć, otrzyma materiały szkoleniowe niezbędne pomoce dydaktyczne oraz poczęstunek.

Regulamin

  
Oprogramowanie na zamówienie | Krawaty męskie